Kompletterande info till stämman

Tryckfelsnisse

Det verkar ha blivit fel med adresslistorna i framförallt port 114 rörande personvalspoströst. Maila till info eller skriv i kommentar här så får ni i brevlådan. Ni kan också hämta personvalshandlingar utanför styrelselokalen, i port 114, 1 tr.

Tryckfelsnisse höll sig framme när poströstvalsedeln med information om de som kandiderar till styrelse och valberedning skickades ut i onsdags.

Även beslutsunderlag rörande punkt 13 ”beslut om arvoden” skulle medsändas. Normalt redovisas det enbart muntligen på föreningsstämman, men eftersom även poströstande i förväg ska ha möjlighet att ta ställning till alla beslutsunderlag skickas det ut här.

Nedanstående är valberedningens underlag rörande punkt 13 ”beslut om arvode”:
______________
Valberedningen föreslår:

Oförändrat arvode till styrelsen från ordinarie föreningsstämma år 2020 till ordinarie föreningsstämma år 2021 ska vara 6,5 prisbasbelopp á 47 300 kr exkl. sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen.
Revisorn arvoderas mot löpande räkning.
_____________
Med vänlig hälsning,

Styrelsen