Brf har överklagat toa-bygget

Toalettbygge

Många boende har reagerat på den toalett Stockholm stad har börjat bygga utanför Ringvägen 111. Vi har noterat detta och överklagat 9 augusti.

Vi har överklagat utifrån följande:
- vi är fastighetsägare/sakägare i frågan som borde blivit tillfrågade men inte blivit det
- bygget började mer än två år efter beslut om bygglov och därmed gäller inte bygglovet längre
- det togs bort en offentlig toalett på Götgatan vid Dalslandstrappan eftersom den ökade de sociala problemen där. Sociala problem finns nu i Älvsborgsparken och Tjurbergsparken vilket gör det olämpligt att placera en offentlig toalett i närhet till dem som lär skapa samma problem som toaletten vid Dalslandstrappan.

Läs överklagan nedan.

mvh

Brf Styrelsen

_____

Överklagan

Brf Rektangeln 22 önskar yttra sig i ärende Dnr 2016-08278

Det rör ett byggärende i fastighet Södermalm 5:2 att bygga en offentlig toalett på trottoaren utanför adress Ringvägen 111-117.

Vi är fastighetsägare i en tredimensionell fastighet som utgör närmaste granne till berörd byggnation. Vi noterar att vi inte har blivit hörda rörande denna byggnation utan endast AMF Fastigheter/Stam Tre Ringen AB som äger den undre delen av fastigheten. Vi anser att det inte är tillfyllest att Stockholm stad inte anser oss vara grannar/sakägare som fastighetsägare till Rektangeln 22 när byggnationen bara är några meter från vår fastighet.

Vi noterar även att byggnationen startar i augusti 2019 när bygglovsbeslutet i frågan togs 2016-06-13. Byggstarten är alltså mer än två år efter beslut vilket gör att bygglovet har upphört att gälla eftersom åtgärden inte har påbörjats inom två år från beslut.

Vi vill dessutom i sakfrågan påtala att området är hårt belastat socialt och att en offentlig toalett togs bort från Götgatan 96-98, nedanför Dalslandstrappan, eftersom den ansågs leda till ökade sociala problem där i stor närhet till boende. Den aktuella toalettbyggnationen utanför Ringvägen 111-117 är med all sannolikhet behäftad med precis samma problem. Idag har det sociala problemet med missbruk och social utsatthet flyttat från Dalslandstrappan till Älvsborgsparken och bakomliggande Tjurbergsparken. Därmed kommer en byggnation av en offentlig toalett där svårligen att leda till något annat än vad som hände vid Dalslandstrappan och som föranledde ett borttagande av toaletten.

Dock menar vi att det finns fördelar med offentliga toaletter, men att de inte bör placeras i närheten av boende och på utsatta platser.

Detta är att se som ett överklagande, om så krävs. Vi menar att Stockholm stad har gjort ett formfel i att inte höra oss som fastighetsägare i frågan och att byggnationen omedelbart bör stoppas till förmån för att ärendet ska hanteras på ett korrekt sätt och inom stipulerad tid.

För Brf Rektangeln 22 i enlighet med styrelsebeslut 2019-08-08

Ursula Berge
_________________________

Ursula Berge
Ordförande
Brf Rektangeln 22
Götgatan 114, 1 tr
118 62 Stockholm
ursula@rektangeln22.se